Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

স্বাস্থ্য কর্মীর তালিকা
ওয়ার্ড নংনামমোবাইল
০১মোঃ সুমন কবিরপাওয়া যায়নি
০২মোঃ নজরুল ইসলাম০১৯১৩-৭৭৮৭৯৯
০৩শ্রী তপন চন্দ্র দাস০১৭৩১১-১৮২৬৫৬
০৪  
০৫  
০৬  
০৭  
০৮  
০৯ 

                                                                      MbcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

Dc‡Rjv ¯^v¯’ª IctctKg©KZ©vi Kvh©vjq

Kvcvwmqv,MvRxcyi |

¯^viK bs Kvcv ¯^v¯’¨/cÖkv/12/  11036                                                                                                                                                                                                   ZvwiL:Ñ25/8/12

 eivei,

          wmwfj mvR©b

           MvRxcyi |

welq:-wmGBPwmwc‡`i bvg I ‡hvM`v‡bi Z_¨ †cÖib cÖms‡M |

 

 

Kg©iZwmGBP wm wci bvg

KwgDwbwU wK¬wb‡Ki bvg Pvjy/wbg©vbvaxb

IqvW© bs (cyovZb)

BDwbq‡bi bvg

wmG&Pwmwci

‡hvM`v‡bi

ZvwiL

gš—e¨

1

kwidv Av³vi

eo‡ei

1

wmsnkªx

27/03/12

 

 

0

0

2

Ó

0

 

2

mvgQzbœvnvi

†mvnvMcyi

3

Ó

17/10/11

 

3

kvgxgv bvQwib

Kcv‡jk¦i

3

Ó

17/10/11

 

4

‡mvnvM

f~‡jk¦i

1

iv‡q`

26/10/11

 

5

gvneyeyj Avjg

eini

2

Ó

18/10/11

 

6

Avwgbv LvZzb

‡ejvkx

Ó

Ó

18/10/11

 

 

0

0

3

Ó

0

 

7

ggZvR DwÏb

exi DRjx

1

†UvK

18/10/11

 

8

nvwg`v weDwU

ERjx w`wNicvo

 

Ó

19/10/1

 

9

bvQwib gnj

‡fs¸i`x

 

Ó

17/10/11/

 

10

Kvgvj †nv‡mb

Wygw`qv

2

Ó

18/10/11

 

11

Avey Zv‡ni

cvPzqv

3

Ó

23/10/11

 

12

wmDjx Av³vi

Avovwjqv

Ó

Ó

25/10/11

 

13

mvLvIqvZ†nv‡mb

WvIiv

1

evwilve

18/10/1

 

14

Zvmwjgv LvZzb

‡jvnv`x

 

Õ

18/10/11

 

15

0

‡jvnv`x c: cvov

 

Ó

0

 

16

wRbœvZ dviRvbv

bZ©bcyi

2

Ó

18/10/11

 

17

gvwnbyi Av³vi

Pi`yj©eLv

3

Õ

19/10/11

 

18

iwdKzj Bmjvg

wfKvi‡UK

 

Ó

17/10/11

 

 

0

0

1

NvMwUqv

0

 

19

cvifxb Av³vi

wLivwU

2

Õ

17/10/11

 

20

‡jvevbv Av³vi

mvj‰`

3

Ó

23/10/11

 

21

wgÄy gwbiv

Avovjwgqv evwo

1

mbgvwbqv

18/10/11

 

 

0

0

2

                 Õ

0

 

22

bvmwib Avd‡ivR

PiAvjbMi

3

Õ

17/10/11

 

23

mvjgv myjZvbv

mbgvwbqv

Ó

;

17/10/11

 

24

Avkivdzj Bmjvg

Zi“b

1

KwonvZv

25/10/11

 

25

BmivZ Rvnvb

ivgcyi

2

Ó

18/10/11

 

26

mvqjv Lvb

BKzwiqv

3

Ó

17/10/11

 

27

gvRnvi“j Bmjvvg

wPbvWyjx (evwNqv)

1

ZiMvI

17/10/11

 

28

Avd‡ivRv

†`Ibv

1

ZiMvI

17/10/11

 

29

gvRnvi“j Bmjvg

jvûix

 

ZiMvI

19/10/11

 

30

m„wZ Av³vi

mikcyi

2

Ó

18/10/11

 

31

mvweb BqvQwgb

DËi Lv‡gi

2

 

17/10/11

 

32

KvRx AvjvDwÏb

ZiMvI `:cvov

3

:

19/10/11

 

33

gÄybœvnvi

Kvcwmqv †gvj­vevwo

1

Kvcvwmqv

19/10/11

 

34

AvjAvkv`x

ivDr†Kvbv

2

Õ

17/10/11

 

35

Kzwnbyi †eMg

m~h©bvivqbcyi

 

Ó

26/10/11

 

36

gvmy`v LvZzb

Kv›`vwbqv

3

Õ

18/10/11

 

37

dvwn`v Av³vi

eiyb

 

Ó

25/10/11

 

38

ûgvq~b Kwei

ivqb›`v

 

Õ

20/10/11

 

 

0

0

1

Pv`cyi

0

 

39

ivqnvb ivbv

†Wdzwjqv

2

19/10/11

 

40

Kvwnbyi

bjMvI

3

17/10/11

 

41

iZœv

‰gkv`vbv

 

18/10/11

 

42

Aveyj Kvjvg

eiPvjv

1

`yM©vcyi

11/04/12

 

43

Cvifxb

ivIbvU

Ó

 

18/10/11

 

44

gvgybyi iwk`

wNMvU

2

Õ

17/10/11

 

45

ivwk`yj

gvmK

3

Ó

18/10/11

 

46

Av‡qkv

`yM©vcyi

3

 

19/10/11

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Dc‡Rjv  ¯^v¯’¨ Ic:c: Kg©KZ©v,

                                                                                                                                                                                                                                                 Kvcvwmqv, MvRxcyi

¯^viK bs Kvcv ¯^v¯’¨/cÖkv/12/11036/1                                                                                                                                                                                                                                                                ZvwiL:Ñ25/08/12

m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡bi Rb¨ †cÖib Kiv nBj:Ñ

1/AwZwi³ mwPe I cÖKí cwiPvjK,AviwmGBPwmAvBwm cÖKí, XvKv |

2/Awdm Kwc |

 

 

                                                                       

                                                                                                                            Dc‡Rjv  ¯^v¯’¨ Ic:c: Kg©KZ©v,

                                                                                                                                                                                                                                         Kvcvwmqv, MvRxcyi